Loading...

Dobrodošli na Trziste.ba!
Pronađite NAJPOVOLJNIJE ponude iz oblasti osiguranja!  Zahtjev za osiguranje vozila

  Zahtjev za osiguranje imovine

Trziste.ba

Uslovi korišćenja

 • Opšte odredbe:
 • Uslovi korišćenja Trziste.ba (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) se primjenjuju na sve Platforme u vlasništvu Trziste.ba i cjelokupni sadržaj objavljen na ovim Platformama, kao i na sve prateće usluge. 
 • Uslovi korišćenja uređuju opšta pravila za korišćenja svih Platformi, kao i posebna pravila korišćenja svake od pojedinačnih. Svako korišćenje Platformi Trziste.ba u celosti ili bilo kog njegovog dijela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Trziste.ba i kršenjem Uslova korišćenja.
 • Nakon isteka početnog besplatnog perioda u korištenju našeg sajta, platforma Trziste.ba zadržava pravo da definiše određenu naknadu za korištenje za pojedine učesnike.
 • Za više informacija o detaljima i iznosu naknade, kontaktiraje nas na contact@trziste.ba
 • Trziste.ba zadržava pravo da izmjeni bilo koji segment poslovanja. Upravo korišćenjem naše internet stranice saglasni Ste sa svim pravilima i uslovima korišćenja www.trziste.ba. 
 • Trziste.ba može nadzirati svu komunikaciju između Korisnika i Agenata na www.trziste.ba bez prehodnog njihovog znanja ili odobravanja. Takve poruke nemaju status ličnih podataka i povjerljivih informacija. 
 • Trziste.ba zadržava pravo da u svakom trenutku u toku 24h može da ukloni registraciju Korisnika ili Agenata, tj. prekine poslovni odnos i da ukloni šifre ili korisničke račune. Ovo pravilo će se koristiti samo u slučaju krajnje nužde. 
 • Zadržavamo pravo izmjene Uslova korišćenja u bilo koje vrijeme, te da novi Uslovi korišćenja postaju valjani i važeći od trenutka objave. Ukoliko se slažete sa navedenim i nastavite koristiti našu internet stranicu, pročitajte do kraja i prihvatite u cijelosti.  Savjetujemo Vas da periodično pročitate Uslove korišćenja zbog eventualnih izmena istih.
 • Zabranjeno je korištenje internet stranice www.trziste.ba osobama mlađim od 16 godina, licima koja nisu državljani BiH i licima koja su državljani zemalja članica Evropske unije.
 • Za eventualne pravne sporove koji mogu nastati vezano za korišćenje internet stranice www.trziste.ba nadležan je sud po zakonskim propisima Republike Srpske, odnosno BiH.
 • Ukoliko imate bilo kakve nejasnoće ili pitanja možete nam pisati na našu e-mail adresu contact@trziste.ba. 
 • Korišćenjem, registracijom ili otvaranjem korisničkog računa na internet stranici www.trziste.ba smatra se da je Korisnik ili Agent ove Uslove korišćenja pročitao i da je saglasan sa njima.

 • Ograničenje odgovornosti Trziste.ba:
 • Korišćenje svih Platformi Trziste.ba je na isključivu odgovornost Korisnika i Agenata. Trziste.ba ne garantuje neprekidnost korišćenja Platformi, niti je na bilo koji način odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog servisa, niti za djelimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti usljed više sile ili krivicom Korisnika i Agenata. 
 • Trziste.ba nije odgovoran za tehničke probleme koji su posljedica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija. 
 • Trziste.ba ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnici ili Agenti unose prilikom registracije na Platforme, a sami Korisnici ili Agenti se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da Trziste.ba nije ni na koji način odgovorno za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog korisnika ili bilo koje treće lice. 
 • Trziste.ba, kao pružalac usluge, nije odgovorno za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dijele sami Korisnici ili Agenti (uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, opise, komentare i druge korisnički generisane sadržaje), budući da ne inicira prenos korisničkih sadržaja, ne vrši odabir korisničkih sadržaja koji se prenose, ne izuzima ili mijenja podatke u korisničkim sadržajima, niti bira samog primaoca korisničkog sadržaja. 
 • Trziste.ba ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promjene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr. 
 • Korisnik ili Agent se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da Trziste.ba ne može biti odgovorno za ponašanje Korisnika, Agenata ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u cjelosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom BIH, odnosno Republike Srpske. 
 • Jedna ili više Platformi, mogu biti privremeno nedostupne ili dostupne u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platformi, Trziste.ba će blagovremeno obavjestiti sve učesnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način. 
 • Trziste.ba zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih Platformi, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obavještenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platformi, bezbjednosti podataka i redovnog servisiranja.

 • Zaštita autorskih i srodnih prava kao i drugih prava intelektualne svojine:
 • Trziste.ba ima isključiva autorska prava na svim Platformama i pratećim uslugama, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Trziste.ba, smatraće se povredom autorskog prava, te će Trziste.ba u tom slučaju biti ovlašćeno da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo zaštitilo. 
 • Trziste.ba Platforme sadrže i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglasivača i besplatni sadržaji. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na jednoj od Trziste.ba Platformi. Postavljanjem unosa na Platforme, svaki član je saglasan da isti postane vidljiv svakom učesniku u korišćenju Platforme. 
 • Dalje prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja sa bilo kog dijela Platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Trziste.ba, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Trziste.ba i ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko djelo.

 • Pravila o privatnosti:
 • Trziste.ba vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu (tj. pročitali ove uslove korišćenja). Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na vjerodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastario.
 • Lica koja koriste podatke su ona lica koja u Trziste.ba. imaju ovlašćenje za korišćenje podataka.
 • Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, niko ko ne želi da bude član ili korisnik Trziste.ba internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.
 • Lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospjevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vrijeme trajanja članstva, ukoliko postoje.

 • Reklamacije:
 • Molimo Vas da za sva pitanja iz ponuda, po mogućnosti, kontaktirate ponuđača-Agenta. Ako dobijete odgovor da Vaše pitanje nije validno ili opravdano, pozovite nas i mi ćemo dati sve od sebe da riješimo svaki Vaš problem. 
 • Sve nam objasnite putem e-mail-a  koji ćete poslati na contact@trziste.ba, a odgovaramo u veoma  kratkom roku. Trziste.ba će se potruditi na obostranu korist i zadovoljstvo!

GDPR (General Data Protection Regulation) je uredba EU (Evropske unije) koja sa sobom donosi značajne promjene u pravilima koja definišu upotrebu i raspolaganje ličnim podacima.

1. Koji Vaši podaci nam trebaju i zašto?

Web stranica Trziste.ba koristi Vaše ime i prezime, broj telefona, e-mail, grad, podatke o vašem vozilu, imovini ili osiguravajućoj kući, kao i sve ostale unešene podatke u cilju bržeg i lakšeg uspostavljanja ponude i potražnje iz oblasti registracije i osiguranja vozila ili osiguranja imovine.

Tehnički podaci poput ip-adrese i cookie se koriste kratkoročno i služe za tehničko poboljšanje doživljaja korištenja naše web stranice.

2. Kako smo došli do Vaših podataka?

Sve lične podatke Ste nam dali svojevoljno, prilikom korištenja naše stranice Trziste.ba kao Korisnik ili Agent. Trziste.ba ni na koji način ne prikuplja Vaše lične podatke od trećih lica.

3. Ko ima pristup Vašim podacima?

Pristup Vašim ličnim podacima imaju članovi našeg tima te saradnici korisničke podrške i administracije sistema, koji su obavezani postupati u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.

4. Da li ćemo Vaše podatke dijeliti s drugima?

Vaši podaci će se dijeliti isključivo u okviru potreba web stranice Trziste.ba, sa sljedećim fizičkim i/ili pravnim licima:

-       Korisnicima i/ili Agentima na stranici Trziste.ba u zavisnosti kojoj kategoriji pripadate.

Vašim podacima nećemo neovlašteno postupati, odnosno dijeliti ili ustupati fizičkim ili pravnim licima za druge namjene, osim prethodno navedene.

5. Koliko dugo ćemo čuvati Vaše podatke?

Tehnički podaci poput ip-adrese i cookie-a se čuvaju 30 dana. Ostali lični podaci se čuvaju dok ne zatražite da ih uklonimo. Ova saglasnost važi za sve vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se lični podaci obrađuju.

6. Da li možete zatražiti da zauvijek uklonimo Vaše podatke i povući svoju dozvolu za njihovo korištenje?

Da, kada god želite možete povući dozvolu za korištenje svojih ličnih podataka i/ili od nas zatražiti da izbrišemo sve Vaše podatke iz našeg sistema. Pošaljite nam e-mail na contact@trziste.ba i pokrenućemo proceduru za uklanjanje svih ličnih podataka koja će biti okončana u roku od 15 dana od dana slanja predmetnog zahtjeva za brisanje/povlačenje.

 
7. Da li možete vidjeti koje Vaše lične podatke posjedujemo i možete li ih ispraviti?

Da, u svakom trenutku možete zatražiti informaciju koje Vaše podatke posjedujemo i možete ih izmijeniti slanjem zahtjeva na e-mail contact@trziste.ba

8. Da li možete zatražiti eksport svih svojih podataka koji se nalaze u našem sistemu?

Da, u svakom trenutku možete zatražiti da Vam eksportujemo podatke slanjem zahtjeva na e-mail contact@trziste.ba 

9. Da li se moji podaci automatski profiliraju i zašto?

U zavisnosti o Vašem prošlom korištenju naše web stranice, uvijek možete dobiti i novu uslugu. Isključiva svrha profiliranja je unapređenje naše usluge i Vašeg doživljaja korištenja web stranice. Ova automatizovana obrada ne utiče značajno na Vas i ne proizvodi nikakve pravne učinke.

Navedeno profiliranje se ne dijeli s trećim osobama niti na bilo koji način ne utiče na konačne opcije kako i koliko možete koristiti naše usluge. Od profiliranja Vaših podataka možete se izuzeti slanjem e-maila na contact@trziste.ba

Kontakt

Imate pitanja? Potrebna vam je pomoć?

Kontaktirajte nas
Sva prava zadržana. Trziste.ba - 2023